Ølandhus skole

Et specialundervisningstilbud til børn og unge hos Ølandhus

Undervisning er en integreret del af Ølandhus’ samlede socialpædagogiske og behandlingsmæssige indsats. Ølandhus skole er et specialundervisningstilbud til vores børne- og ungehjem, som virker under folkeskolens rammer. Det vil bl.a. sige at Ølandhus’ børne- og ungehjem fungerer som hjem i det daglige, imens skolen træder i stedet som skoletilbud mellem 08-15 i ugens hverdage.   

Vi tager udgangspunkt i elevernes egne ressourcer og potentialer i dagens gøremål og faglige arbejde, så de kan få de tiltrængte succesoplevelser. Vi har øje for, at eleverne med rimelighed udfordres på sit niveau, således udvikling og mestring ikke stagnerer. Eleverne skal opleve at udvikle sig indenfor deres faglige potentiale.

Ølandhus skolen bygger på tre elementer, som vi i høj grad fokuserer på: Det musiske, at eleven lærer gennem oplevelse og et fysisk element. Det være sig bevægelse, men også at eleverne sanser på forskellig vis. fx. gennem madlavning, håndværk eller udeskole aktiviteter, hvor der produceres ting.

En del af fællesskabet

På Ølandhus skole er det afgørende for os, at vores elever oplever, at de er nødvendige for vores fællesskab. Det arbejder vi konkret med gennem fx at give eleverne ansvarsområder, hvor de selv og deres kammerater kan mærke, at det er vigtigt, at de er her. De har ikke et alene ansvar, men et medansvar med en eller flere voksne. Vi mener, at når en elev føler sig vigtig og værdsat, er han/hun i langt højere grad motiveret for at komme i skole og tage del i det faglige arbejde også.

Skolen har udover faglig læring stort fokus på at understøtte relationerne eleverne imellem – også på tværs af klasserne. Vi dyrker venskaberne og det sociale samspil i skoledagen og oplever, at når eleverne trives, vokser deres lyst til læring.

En del af fællesskabet

På Ølandhus skole er det afgørende for os, at vores elever oplever, at de er nødvendige for vores fællesskab. Det arbejder vi konkret med gennem fx at give eleverne ansvarsområder, hvor de selv og deres kammerater kan mærke, at det er vigtigt, at de er her. De har ikke et alene ansvar, men et medansvar med en eller flere voksne. Vi mener, at når en elev føler sig vigtig og værdsat, er han/hun i langt højere grad motiveret for at komme i skole og tage del i det faglige arbejde også.

Skolen har udover faglig læring stort fokus på at understøtte relationerne eleverne imellem – også på tværs af klasserne. Vi dyrker venskaberne og det sociale samspil i skoledagen og oplever, at når eleverne trives, vokser deres lyst til læring.

Elevgruppen

Målgruppen er børn og unge fra 1. til 10. klasse, som bor på børne/unge hjem. Fælles for flere af børnene er indlæringsvanskeligheder og udfordringer med koncentration, selvværd, mentalisering, kognitive og sociale evner, samt følelsesmæssig regulering.

Ølandhus skole arbejder tæt sammen med folkeskole i lokalområdet om blandt andet at tilbyde 9. og 10. klasses afgangsprøver.

Ølandhus skole lægger stor vægt på at inddrage forældre og eventuelt pårørende i vores arbejde med eleverne.

Værdigrundlag

Det er målet, at alle elever:

  • Skal opleve sig vigtig/bidrage i fællesskabet.
  • Skal opleve sig forstået og set hver dag.
  • Skabe mestring og faglig udvikling ud fra egne potentialer (alle kan lære noget).

Skoledagen

Der undervises efter Folkeskoleloven og bestemmelserne om specialundervisning under §20. Desuden kan der gives dispensationer i enkelte fag samt ændringer i timenormeringen.

Skoledagen starter hver dag kl. 8 og slutter kl. 14. Med undtagelse af fredag hvor eleverne har fri kl. 12.30.  Hver dag starter med fælles morgensamling hvor der er morgensang og fælles beskeder kan gives. Herefter følger fælles gåtur inden dagens første lektion. Efter tre undervisningslektioner er der fælles frokost, hvor elev med en voksen står for at lave frokostbuffet til alle. Over middag følger to lektioner og dagen slutter med fælles aktiviteter som dødbold i hallen, spil eller andet.

Den daglige undervisning foregår om formiddagen som klasseundervisning, hvor der både er fælles tavle undervisning og individuelle opgaver. Over middag har eleverne holdundervisning i de mere praktiske/musiske fag, hvor holdene er blandet på tværs af klasserne. Det er fx E-sport, sammenspil og bevægelse.

Medarbejderne på Ølandhus skole

På skolen bidrager de ansatte med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og personlige interesser. Der er blandt andet uddannede lærere, musikterapeuter, socialpædagoger og nogle med håndværkerfaglig baggrund som bager og mekaniker. Nogen brænder for udeskole/friluftsliv, nogle kreativt håndværk, madlavning, sport og bevægelse i alle afskygninger og andre musikken. Alt dette bringes i spil i dagligdagen på Ølandhus skole.

Der er desuden tilknyttet to hunde til skolen, som er en fast del af skoledagen for eleverne.

Der vægtes stor mangfoldighed i medarbejdergruppen. Det er både kønsmæssigt, aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt og kompetencemæssigt.

Medarbejderne på Ølandhus skole

På skolen bidrager de ansatte med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde og personlige interesser. Der er blandt andet uddannede lærere, musikterapeuter, socialpædagoger og nogle med håndværkerfaglig baggrund som bager og mekaniker. Nogen brænder for udeskole/friluftsliv, nogle kreativt håndværk, madlavning, sport og bevægelse i alle afskygninger og andre musikken. Alt dette bringes i spil i dagligdagen på Ølandhus skole.

Der er desuden tilknyttet to hunde til skolen, som er en fast del af skoledagen for eleverne.

Der vægtes stor mangfoldighed i medarbejdergruppen. Det er både kønsmæssigt, aldersmæssigt, uddannelsesmæssigt og kompetencemæssigt.

Fagene

Der bliver lagt stor vægt på differentiering og fokus på den enkelte elev i alle fag, da der er stor forskel på det faglige niveau i klasserne. Hver lektion har en fast struktur, som fremlægges visuelt for eleverne i lektionens begyndelse og holdes ved hjælp af Time Timer.

På Ølandhus skole har vi, udover de gængse skolefag som dansk og matematik, stort fokus på den tværfaglige, helhedsorienterede tilgang i vores faglige arbejde. F.eks. har vi ”Hit med sangen” en gang ugentligt, hvor fagene dansk, engelsk og musik kombineres. Her skal en sangtekst læses, synges og analyseres. Ugentligt er der udeskole, hvor eleverne er på endagstur. På udeskole kombineres fag som biologi, dansk, matematik, geografi og natur/teknologi.

Hver anden fredag arbejdes med ”Fagdage”, hvor der hele dagen gås i dybden med et fag. Det kan være hold som; musik, billedkunst/krea, håndværk og design og madkundskab.