Eleverne på Ølandhus Skole

Elever med særlige behov

Eleverne på Ølandhus Skole har indlæringsvanskeligheder af en sådan art og et sådant omfang, at de ikke kan finde plads i folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Kendetegnende for vores elever er, at de ofte har lidt mange nederlag, ikke mindst i folkeskolen, hvorfor mange af dem har opbygget en stor modvilje over for formaliseret undervisning.

Elevernes tidligere skolegang har i de fleste tilfælde været præget af dårlige oplevelser og negative sociale kontakter med angst, usikkerhed og magtkampe. Og mange har ved start på Ølandhus Skole en forventning om, at kæden af negative erfaringer vil fortsætte. De kæmper med mindreværdskomplekser og er usikre på egne evner og medarbejdernes hensigter.

Ofte har elevernes tidligere erfaringer bevirket, at de ikke stoler på underviserne, og de tror ikke på, at nogen vil dem det godt. Deres udgangspunkt er ofte modstand mod læring, og kontaktformen bliver negativ. Dette socialiseringsmønster har skabt en form for tryghed, og hvis stemningen bliver for rar, ødelægger de den.

Det kræver en stor special- og socialpædagogisk indsats at overvinde denne modstand og modvilje over for underviserne, hvilket vores personale er godt udrustede til baseret på mangeårig erfaring, bred faglig viden og ikke mindst deres menneskelige egenskaber.

For at skabe de bedste forudsætninger for elevens lyst til at deltage i undervisningen gør vi meget ud af, at eleven føler tryghed i undervisningssituationen og føler sig omgivet af imødekommende og fleksible voksne, der er i stand til at fravige faglige krav, når der er behov for omsorg, tryghed og tillidsfulde relationer.

Struktur og tryghed

På Ølandhus Skole mener vi, at det optimale læringsrum indeholder struktur og for eleverne på forhånd kendte aftaler, således at de føler tryghed ved, at det er de voksne, der er ansvarlige, og at de oplever genkendelighed og gentagelser i undervisningssituationer og i hverdagen.

Dette er en vigtig forudsætning for, at eleverne tør slippe kontrollen over, hvad der skal ske.

Læringsrummet skal være kombineret med en grundlæggende holdning om, at vi i rummet er sammen om at gøre, udvikle og lære. Endvidere er det vigtigt, at indholdet, gøremålet eller aktiviteten er omgivet af accept og respekt og betragtes som værdifuldt og nødvendigt.

Det overordnede mål for alle læringsrum er at lære sig selv at kende på godt og ondt – og at lære at samarbejde med elever og voksne og i gruppen. På den måde tilegner eleven sig et handlesæt til at agere i sociale relationer og sammenhænge. Og muligheden for at tilegne sig viden og færdigheder vil forhåbentligt blive ledsaget af en følelse af fremskridt, der fordrer lyst til at komme videre, lære mere og anvende det tillærte.

Gennem undervisningen og i den daglige omgang med eleverne stræber vi hele tiden efter at motivere dem til at indtage nyt land og turde forlade det kendte destruktive mønster til fordel for konstruktivitet og kreativitet.

Først når eleverne oplever det ufarlige i at vise nysgerrighed og interesse i at lære noget nyt, reagerer de som normalt fungerende elever: legende, nysgerrige og eksperimenterende

Undervisning tilpasset den enkelte elev

Det integrerede heldagstilbud er indbygget i vores hverdagsliv med eleverne. Vi tilstræber at tilgodese potentialer og alle udviklingsområder. Dette er afstemt efter den enkelte elevs aktuelle udviklingstrin og behandlingsplan. I skolen arbejder vi med differentieret undervisning, og eleverne bliver undervist både individuelt og i grupper.

I Ølandhus Skoles integrerede undervisningstilbud kombinerer vi elevernes konkrete og praktiske indfaldsvinkel på lige fod med den kognitive og boglige undervisning for dermed at finde ind til en læringsforståelse, der fremmer deres funktionsduelighed.

Målet med praktisk læring er, at eleverne bliver undervist i at måle, veje og håndtere værktøj, hvilket blandt andet medvirker til at udvikle deres koordineringsevne. De mærker og bruger kroppen, så den udfordres, samtidig med at de lærer at følge en instruktion, planlægge en arbejdsgang og samarbejde om opgaven.

Positiv og anerkendende tilgang

Omdrejningspunktet for eleverne på Ølandhus Skole er den tætte, nære voksenkontakt og relation. Vores undervisere skal kunne tage hånd om den enkelte elev og kunne rumme de traumatiske oplevelser, der ofte står i vejen for elevens motivation og læringslyst.

Det er nødvendigt i undervisningssituationen at kunne skabe en positiv vej ind til eleven og vise, at de er gode nok, som de er. Vi lægger stor vægt på, at vores undervisere formår at læse elevernes elevens følelsesmæssige tilstand og kan udvise omsorg og være nærværende. Og samtidig skal underviseren også være autoriteten, der har styringen og er fleksibel og tålmodig.

Alle disse egenskaber er nødvendige forudsætninger for, at eleverne i Ølandhus Skole kan modtage undervisning og lære.

Kontakt

  64 63 11 22
  Hverdage klokken 8-15

   soren@olandhus.dk

Akut henvendelse (døgnet rundt)
  42 33 33 77 eller 64 63 11 22

Download vores folder

Olandhus brochure

>> Fællesskabet på Ølandhus og Hammershøj var ikke til at tage fejl af. Vi lærte at være et hold og at samarbejde. <<

– Tidligere beboer på Ølandhus