Skoleårets opbygning – ferier, undervisning, udflugter og temauger

 

Undervisningen er fordelt på 40 undervisningsuger, og der arbejdes ud fra sommer- og vinterskemaer. Der er indlagt temauger i hvert skoleår, temadage fordelt på hele året og en motionsdag før efterårsferien.

Ekskursioner fordeles hen over året afhængigt af elevgruppens behov og den enkelte elevs udvikling. 1-2 gange årligt tager vi på lejr- og behandlingsture.

Underviserne udarbejder hvert år en målsætning for den enkelte elev, så de opfylder Folkeskolens Fælles Mål.

På Ølandhus Skole tilrettelægges undervisningen altid, så den tilgodeser den enkelte elevs målsætning og behandlingsbehov.
Den overordnede årsplan tilrettelægges af Ølandhus Skoles ledelse.

 

Årsplanen indeholder som minimum:

  • Ferieplanlægning
  • Skemalægning
  • 2 tema-/emneuger
  • 5 fag-/temadage
  • Motionsdag
  • Juleafslutning/evt. klippedag
  • Endags-ekskursioner (1-3 stk.)
  • Ekskursion med overnatning

 

Timefordelingsplan

De obligatoriske timer i forhold til elevernes klassetrin er fordelt på undervisningsuger. Planlægning sker i samarbejde mellem ledelse og undervisere. Indhold og metodevalg varetages af underviserne. Fritagelse for enkelte skolefag afgøres af ledelsen.

 

Fag

Ølandhus Skole opfylder Folkeskolelovens krav om undervisning i alle fag. Med udgangspunkt i Folkeskolelovens § 20 stk. 2 tages der forbehold for dispensationer i enkelte fag samt ændringer i timenormeringen. Dette sker i overensstemmelse med Undervisningsministeriets gældende regler om dispensation.

 

Metoder

Undervisningsmetoder vælges ud fra elevernes standpunkt og i overensstemmelse med deres personlige udvikling samt Ølandhus Skoles behandlingsplaner og -strategier.

Der arbejdes blandt andet med lærebogssystemer. Der laves altid en individuel vurdering af eleven, før bøger og metoder vælges. Undervisningen tilrettelægges, udføres og evalueres herefter. Evaluering bruges til ny tilrettelæggelse og eventuel revidering af mål.

 

Prøveafholdelse

Afgangseksamen foregår på Skovsgård Skole. Indholdet i undervisningen koordineres i et samarbejde mellem Ølandhus Skole og Skovsgård Skole for at muliggøre et fælles pensum. Det er Ølandhus Skoles undervisere, der varetager undervisningen.

Vi gennemfører nationale tests på de påkrævede årgange.

 

Undervisningsplaner

Læseplaner for den enkelte elev er med udgangspunkt i Fælles Mål fra Undervisningsministeriet.

Når en ny elev kommer til skolen, samarbejdes der med den anbringende kommunes PPR om at afdække elevens specifikke behov, ligesom der kan være tale om en form for indskolingsforløb, hvis eleven ikke er i stand til at modtage en fuld undervisning fra start.

I løbet af de første 3 måneder laves der af PPR i Jammerbugt Kommune i samarbejde med Ølandhus skole en visitering af eleven.

Når eleven begynder at falde til og føler sig tryg ved stedet, begynder de voksne den egentlige faglige undervisning efter det specielt udarbejdede undervisningsskema.

 

Hjælpemidler

Undervisningen er tilrettelagt individuelt, og de praktiske hjælpemidler udvælges efter den måde, eleven lærer bedst på. Andre hjælpemidler, som hyppigt bliver brugt, er vores forskellige muligheder for at dele klassen op i forskellige rum, afskærmning, enkeltundervisning, IT og andre basale ting.

 

Dansk- og matematiktests

I juni og december testes alle Ølandhus Skoles elever i en dansktest og en matematiktest. Disse prøver udgives af Dansk Psykologisk Forlag og er en væsentlig parameter i forhold til elevens videre målsætning. Disse tests giver et billede af elevens aktuelle faglige niveau. Ud fra testene kan vi se, om eleven har rykket sig fagligt og vurdere, hvordan indfaldsvinklen skal være det næste halve år. Testene bruges også til beskrivelse af elevens standpunkter i statusrapporten for skoleåret.