Vores kerneværdier i arbejdet og dagligdagen på Ølandhus

 

Vores arbejdsmetoder og måden, vi omgås hinanden og børnene og de unge på, tager udgangspunkt i et sæt kerneværdier. Disse er værdier, som vi hele tiden har med os i vores daglige arbejde, og som stiller krav til os både menneskeligt og fagligt:

 

Engagement

Den enkelte medarbejders engagement er en forudsætning for alt fra de store linjer til de små detaljer: engagement i barnet/den unge, i stedet, i kollegerne og den fælles opgave, som Ølandhus udgør.

Vi engagerer os i hinanden som mennesker. Vi opstiller mål for os selv som individer og som organisation og stiller krav til hinanden. Vi involverer os i opgaven og samarbejder på tværs i organisationen. Igennem nærvær, faglighed og eget engagement søger vi at optimere barnet/den unges engagement i eget liv og udvikling.

 

Omsorg

Omsorg er et nøgleord i alle elementer af vores omgang med hinanden og i vores arbejdsproces. Vi forstår omsorg som en forudsætning for behandling og en nødvendighed i arbejdet med børn og unge, hvoraf mange har været udsat for omsorgssvigt. Vi drager omsorg for den enkeltes trivsel og udviser omsorg i måden, vi forstår og behandler hinanden på.

Vi iagttager og handler på et fagligt grundlag med omsorg for øje i forhold til den enkeltes viser behov. Vi sikrer, at basale behov for psykisk og fysisk nærhed og pleje dækkes. Vi vægter, at indretningen og rammerne fremstår hjemlige og hyggelige, at der er tid til samtaler og til ”godnat” med det enkelte barn/unge, og at der er fokus på sundhed og trivsel i alle aspekter.

 

Faglighed

Ølandhus er en professionel organisation, og vi har et stort ansvar i at sikre vores børn og unge den bedst mulige behandling. Derfor sikrer vi os, at al vores personale er i besiddelse af nødvendig, relevant og opdateret faglig viden og indsigt, således at vi kan yde den mest optimale indsats for vores børn, unge og voksne. Tværfaglighed vægtes højt for at sikre et nuanceret syn på den enkelte og dennes behov.

Vi samarbejder på tværs med andre relevante faggrupper – lærere, psykologer, socialrådgivere m.m. – omkring det enkelte barn og den enkelte unge. Vi vægter vidensdeling mellem institutionens ansatte højt for at give hver enkelt medarbejder de bedst mulige forudsætninger for at vide og forstå, hvad der rører sig hos det enkelte barn/den enkelte unge. Vi tilbyder løbende vores ansatte supervision, temadage og kurser for at sikre, at vores faglige viden er aktuel.

 

Forskellighed

Vi er alle forskellige – både som mennesker og fagpersoner. Hos Ølandhus værdsætter vi forskelligheden og de muligheder, mangfoldigheden giver for en dybere forståelse for og indsigt i arbejdets og tilværelsens kompleksitet. Vi giver plads til forskelligheden som en unik mulighed for at skabe rummelighed og dynamik i organisationen og for vores unge. Vi anerkender og imødekommer kulturel, religiøs og baggrundsmæssig forskellighed.

Vi undersøger og understøtter hinandens forskellighed igennem dialog og faglig sparring. Vi værdsætter forskellig uddannelsesbaggrund og variation i kompetencer og anvender disse i hverdagen i forskellige og tilpassede ansvarsområder. Vi understøtter retten til forskellighed hos vores unge ved at anerkende og positivt italesætte deres særligheder.

 

Åbenhed

Vi tilstræber stor åbenhed i organisationen – i såvel samarbejdet med kolleger, de unge, forældre og eksterne aktører. Vi forstår åbenhed som villighed til at dele indsigt, holdninger og synspunkter med hinanden og som gennemskuelighed og tydelighed i såvel organisatoriske som sociale sammenhænge.

Vi er tydelige omkring forventninger til os selv, hinanden og samarbejdet. Vi kommunikerer åbent og ærligt i mødet med det enkelte menneske og giver hinanden konstruktiv feedback og spejling – både mellem kollegaer og til børnene/de unge – og deler vores overvejelser og iagttagelser.

Igennem inddragelse i egen handleplan og statusrapport sikrer vi, at det enkelte barn/ung involveres i egen behandling og udvikling på et niveau, der er tilpasset den enkelte.

Vi er åbne for besøg og deler gerne vores tanker, overvejelser og vores pædagogik og metoder.

 

Tryghed

Tryghed er en betingelse for udvikling og vækst for såvel anbragte børn/unge som personale. Ølandhus vægter, at det enkelte menneske inden for institutionens rammer kan føle sig tryg med en forvisning om at blive mødt med ordentlighed og etik og at blive behandlet med respekt. Alle har egenskaber og kompetencer, der respekteres og værdsættes som ligeværdige.

Vi skaber tryghed for den enkelte gennem stabile og tydelige rammer, genkendelighed og forudsigelighed. Vi tillader ikke mobning og understøtter gennem personalets eksempel positive rollemodeller for samvær og konflikthåndtering. Vi er bevidste om, hvad vi siger og hvordan, således at vores kommunikation og adfærd understøtter vores normer og værdier for omgang og opførsel.